Vedtægter for Bornholms Idrætsråd

§ 1
Sammenslutningens navn er Bornholms Idrætsråd, med hjemsted i Bornholms Regionskommune.  

§ 2 
Rådets formål er at varetage forhold, der er eller kan blive af interesse for idrætslivet, herunder

  • at være bindeled mellem medlemsforeningerne og Bornholm Regionskommune
  • at virke til en bedring af de forhold, hvorunder idrætslige aktiviteter udøves  

§ 3 
Alle idrætsforeninger på Bornholm, der er medlem af DGI, DIF eller DDS og er godkendt af Folkeoplysningsudvalget, kan opnå medlemskab af Bornholms Idrætsråd.  

§ 4
Der kan fastsættes et årligt kontingent. Kontingentet skal vedtages og godkendes af den årlige generalforsamling.  

§ 5  
Bestyrelsen består af formand, kasserer og 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. Alle valg nævnt i stk. 2 gælder for en periode på 2 år.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges således: 

  • Ulige år: Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer
  • Lige år: kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer
  • Lige år: 1 revisor
  • Ulige år: 1 revisorsuppleant

Stk. 3. Bestyrelsen vælges blandt indstillinger fra medlemsforeningerne, bestyrelsen, DGI samt specialforbund under DIF  

§ 6
Fratræder et medlem i løbet af året konstituerer/supplerer den resterende bestyrelse sig selv frem til førstkommende generalforsamling.

Ved supplering skal der tages hensyn til eventuelle kandidater ved seneste generalforsamling. 

§ 7
Bornholms Idrætsråds øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden udgangen af april måned med følgende dagsorden:  

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse samt forelæggelse af budget til orientering

Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen)

Kontingentfastsættelse

Valg af formand og kasserer

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Valg af 1 revisor

Valg af 1 revisorsuppleant

Eventuelt

§ 8  
På generalforsamlingen har hver selvstændig forening én til tre stemmer alt efter foreningens medlemstal. Foreninger med mindre end 250 medlemmer har én stemme. Foreninger med mellem 250 og 1.000 medlemmer har to stemmer og foreninger med mere end 1.000 medlemmer har tre stemmer. For at opnå stemmeret ved generalforsamlingen, skal minimum en repræsentant for foreningen være mødt.

Stk. 2. Medlemstallet er foreningens aktivitetsmedlemstal for kalenderåret forud for det år generalforsamlingen afholdes.  

§ 9
Generalforsamlingen skal indkaldes i dagspressen med minimum 1 måneds varsel. To uger inden generalforsamlingen udsendes dagsorden, årsberetning, regnskab, budget og indkomne forslag pr. e-mail til medlemsforeningerne. Beslutninger på generalforsamlingen træffes med simpelt flertal.  

§ 10
En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter anmodning fra 1/3 af bestyrelsen eller minimum 20 medlemsforeninger. Generalforsamlingens skal afholdes senest 2 måneder efter anmodningen.  

§ 11 
Vedtagelse af forslag til ændring af Idrætsrådets vedtægter kræver at mindst 2/3 del af de fremmødte repræsentanter stemmer for forslaget.  

§ 12
Formand og kasserer tegner i fællesskab Bornholms Idrætsråd.    

§ 13  
Formanden indkalder til og leder møderne, der indkaldes med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsen kan nedsætte de fornødne udvalg, som kan suppleres med personer udefra efter behov. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer. Bestyrelsen fører protokol over alle møder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

§ 14  
Regnskabsåret løber fra 1/1 – 31/12. Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status, revideres af 1 revisor der vælges af generalforsamlingen.  

§ 15  
Foreningerne er pligtige til - på forlangende af Bornholms Idrætsråd - at afgive oplysninger om kontingent og medlemstal.

§ 16 Beslutning om nedlæggelse af Bornholms Idrætsråd kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med mindst 1 måneds varsel. For nedlæggelse af Bornholms Idrætsråd kræves at mindst ½ af medlemsforeningerne er til stede og at 2/3 af disse stemmer for nedlæggelsen.  

Stk. 2. Er det fornødne antal foreninger ikke repræsenteret, kan forslaget vedtages på efterfølgende ekstraordinære generalforsamling, med simpelt flertal. 

Vedtaget ved generalforsamlingen 25. april 2012