Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale mellem Bornholms
Regionskommune og Bornholms Idrætsråd

 
Samarbejdsaftalen omfatter følgende:
 
  • Idrætsrådet tilbydes 3 pladser i Idrættens Videns- og Kompetencerådet.
 
  • Bornholms Idrætsråd skal leve op til, og agere i forhold til den til enhver tid gældende og vedtagne idrætspolitik.
 
  • Bornholms Idrætsråd støtter op omkring implementeringen af Bornholms Idrætsstrategi og Idrættens Videns- og Kompetenceråd.
 
  • Bornholms Idrætsråd skal sikre aktiv inddragelse af sine medlemmer i arbejdet, dvs. være et effektivt bindeled mellem foreningerne og Idrættens Videns- og Komptenceråd og Fritids- og Kulturudvalget. Heri ligger aktiv kommunikation til og fra det arbejde som foregår.
 
  • Bornholms Regionskommune tildeler årligt Bornholms Idrætsråd 46.000 kr. til dækning af diverse driftsudgifter. Tilskuddet reguleres hvert år med den almindelige kommunale fremskrivningsprocent.
 
  • Idrætsrådet sørger selv for sekretærbistand, forsendelse, mødelokaler, kopiering etc.

 
Alle idrætsforeninger på Bornholm, der er medlem af DIF, DGI eller DDS og er godkendte folkeoplysende foreninger, bliver automatisk tilbudt medlemskab af Bornholms Idrætsråd.
 
Aftalen træder i kraft 1. januar 2016. Aftalen kan opsiges af begge parter med tre måneders varsel; aftalen kan dog i enighed mellem parterne revideres uden varsel.
 
Én gang årligt i forlængelse af budgetvedtagelsen for det kommende år (september) drøfter Bornholms Idrætsråd og Fritids- og Kulturudvalget udmøntningen af aftalen i det forgangne år og planerne for det kommende år.
 
Godkendt af Fritids- og Kulturudvalget 26. november 2015.